Gebruikersvoorwaarden

Afdruk weergave

Op het gebruik van deze website en de daarop aangeboden acties zijn deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing. Lees de voorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van deze website of de aangeboden acties.

Door gebruik te maken van deze website en de daarop aangeboden acties aanvaardt u deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Mocht u niet met deze voorwaarden kunnen instemmen, dan kunt u geen gebruik maken van deze website en de daarop aangeboden acties.

1. Werking kortingsbonnen

1.1 De kortingsbonnen op deze website worden u aangeboden door de diverse, op de bonnen vermelde, aanbieders. Door gebruik te maken van een kortingsbon sluit u een overeenkomst met de aanbieder van de betreffende kortingsbon.

1.2 Om gebruik te kunnen maken van een kortingsbon dient u deze af te drukken en langs de lijn uit te knippen. Met de aldus afgedrukte kortingsbon begeeft u zich binnen de op de bon vermelde periode naar het op de bon vermelde afgiftepunt, waar u de bon kunt inleveren en gebruik kunt maken van de korting of aanbieding.

1.3 Iedere kortingsbon wordt bij het afdrukken automatisch voorzien van een uniek nummer. Alleen kortingsbonnen met een uniek nummer zijn geldig. Fotokopieën of anderszins gekopieerde bonnen zijn niet geldig.

1.4 Indien u niet over een computer met printer beschikt, kunt u kortingsbonnen afdrukken vanuit een computer elders of deze voor u laten afdrukken door een ander die wel over de vereiste apparatuur beschikt.

2. Voorwaarden

2.1 De aard en de duur van een aanbieding, de plaats waar de kortingsbon kan worden ingeleverd en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de desbetreffende pagina van het horeca bedrijf en/of de kortingsbon.

2.2 Tenzij op de pagina van het horecabedrijf anders staat vermeld, geldt voor de kortingsbon dat er niet meer dan één kortingsbon per persoon kan worden ingeleverd.

2.3 Het is niet mogelijk om een bepaalde kortingsbon vaker dan één keer te raadplegen en vervolgens af te drukken.

2.4 Kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere zaken. U kunt met een kortingsbon geen korting krijgen op andere producten of diensten dan die welke op de kortingsbon zijn aangegeven.

2.5 Kortingsbonnen gelden niet in combinatie met andere acties of aanbiedingen betreffende dezelfde producten of diensten.

2.6 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

2.7 Kortingsbonnen zonder uniek nummer, onleesbare kortingsbonnen, valse of vervalste kortingsbonnen, kortingsbonnen waarin wijzigingen zijn aangebracht, kortingsbonnen die (voor zover vereist) niet (volledig) zijn ingevuld, gekopieerde kortingsbonnen en alle andere kortingsbonnen in andere vorm dan zoals afgedrukt vanaf deze website, zijn ongeldig.

2.8 Bij twijfel aan de geldigheid van een kortingsbon heeft de aanbieder het recht de bon in te nemen om binnen tien werkdagen na de dag van inname de geldigheid daarvan te controleren. Indien de geldigheid van de kortingsbon alsnog wordt aangetoond, doet de aanbieder de aanbieding na de voornoemde onderzoekstijd alsnog gestand, ook indien de duur van de aanbieding tijdens de onderzoekstijd is verstreken.

2.9 Wij behouden ons het recht voor om een kortingsbon te allen tijde van deze website uit te sluiten of te verwijderen.

3. Problemen, klachten, opmerkingen

Het postadres van Horeca Marketing Nederland is:

Horeca Marketing Nederland B.V.
Poeldonkweg 5
5216 JX  ‘s- Hertogenbosch

3.1 Heeft u problemen met het oproepen of het uitprinten van een kortingsbon, meldt u dit dan door een e-mail te sturen naar info@horecamarketingnederland.nl. Wij zullen de problemen in overleg met u zo spoedig mogelijk trachten op te lossen.

3.2 Heeft u problemen bij het inleveren van kortingsbonnen, dan kunt u ons op de hoogte stellen door een e-mail te sturen aan info@horecamarketingnederland.nl. Wij zullen uw problemen of klachten dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de desbetreffende aanbieder.

3.3 Heeft u wensen of opmerkingen over deze website en de daarop aangeboden kortingsbonnen? Laat het ons weten op info@horecamarketingnederland.nl.

4. Niet toegestane handelingen

4.1 Het is niet toegestaan kortingsbonnen te wijzigen, aan te passen of te vervalsen.

4.2 Het is niet toegestaan kortingsbonnen te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen, op welke wijze ook.

4.3 Het is niet toegestaan deze website of de kortingsbonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden.

4.4 Het is niet toegestaan de werking van deze website of de kortingsbonnen te ondermijnen, met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of in veelvoud afdrukken van kortingsbonnen.

4.5 Het is niet toegestaan deze website en de kortingsbonnen te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden, met inbegrip van het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website en de kortingsbonnen.

4.6 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling als bovenomschreven wordt geregistreerd en leidt ertoe dat de toegang tot de website en de kortingsbonnen wordt geweigerd en het gebruik van de kortingsbonnen wordt ontzegd.

5. Privacybeleid

5.1 Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Indien wij deze gegevens aan de aanbieders van de kortingsbonnen verstrekken, zal zij aan deze aanbieders de verplichting opleggen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving te handelen.

5.2 Wanneer u via deze website persoonsgegevens opgeeft, zoals naam, adres of e-mail adres, worden deze gegevens door ons opgeslagen in een elektronisch gegevensbestand dat bestemd is om u regelmatig van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te brengen. Indien u een kortingsbon opvraagt worden de gegevens hiervan aan dit bestand toegevoegd. Deze worden automatisch verkregen van de aanwezige kortingsbonnen op de website en van aanbieders van de kortingsbonnen. Deze gegevens worden gebruikt om te analyseren welke bezoekers uit welke regio's en woonplaatsen van deze site gebruik maken, naar welke type kortingsbonnen hun voorkeur uitgaat en wie uiteindelijk van de kortingsbon gebruik maakt. Met behulp van deze analyses kunnen rapportages verstrekt worden aan de aanbieders van de kortingsbonnen. Hierbij zullen echter geen persoonsgegevens worden uitgewisseld maar slechts geaggregeerde niet tot personen herleidbare gegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen met betrekking tot onze producten en diensten en, met uw toestemming, producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke voorkeuren.

5.3 Op de websites van Horeca Marketing Nederland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

5.4 Horeca Marketing Nederland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.  Horeca Marketing Nederland maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kunnen onze websites u herkennen, de volgende keer dat u op dezelfde website langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld. Indien u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet zal dit tot gevolg hebben dat u van sommige delen van de site geen gebruik meer kan maken.

5.5 Indien u er geen prijs stelt om op de hoogte te worden gehouden van voor u interessante informatie en aanbiedingen, dan kunt u dit aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar info@horecamarketingnederland.nl Vermeldt daarbij uw naam en e-mail adres en geef aan dat u er geen prijs op stelt aanbiedingen en informatie te ontvangen van producten en diensten van Horeca Marketing Nederland en/of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Zodra uw aanmelding is verwerkt, zullen uw gegevens niet meer voor deze doeleinden worden gebruikt en ontvangt u een bevestiging per e-mail van uw uitschrijving.

5.6 U kunt bij Horeca Marketing Nederland informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Een verzoek om informatie kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@horecamarketingnederland.nl. Tegen een vergoeding van 10,- euro ontvangt u dan binnen vier weken een opgave van het gebruik van uw persoonsgegevens.

5.7 U kunt bij Horeca Marketing Nederland een verzoek tot verbetering, wijziging of aanvulling van uw persoonsgegevens indienen. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@horecamarketingnederland.nl. Horeca Marketing Nederland zorgt er dan voor dat de gegevens zo spoedig mogelijk worden verwerkt.

5.8 Op de websites van Horeca Marketing Nederland treft u een aantal links aan naar andere websites. Horeca Marketing Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven of instellingen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De kortingsbonnen en de daarin gedane aanbiedingen, voorwaarden en uitvoering van de aanbiedingen zijn voor de uitsluitende verantwoordelijkheid van de desbetreffende aanbieder. Horeca Marketing Nederland aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken in de kortingsbonnen, de aanbiedingen of de uitvoering daarvan, alsmede de gevolgen daarvan.

6.2  Horeca Marketing Nederland geeft geen garanties over de inhoud en werking van haar websites. Horeca Marketing Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken in deze website, problemen met het oproepen of het afdrukken van kortingsbonnen, of voor schade door het gebruik, dan wel niet kunnen gebruiken, van deze website en de daarop aangeboden kortingsbonnen.

6.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Horeca Marketing Nederland of personen waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken, waaronder gegevensverlies niet wordt begrepen.

7. Wijziging algemene voorwaarden

7.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Blijft u na het ingaan van de wijzigingen de website en/of de kortingsbonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

7.2 Op het gebruik van deze website en de daarop aangeboden kortingsbonnen zijn deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing. Lees de voorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van deze website en de kortingsbonnen. Door gebruik te maken van deze website en de kortingsbonnen aanvaardt u deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Mocht u niet met deze voorwaarden kunnen instemmen, dan kunt u geen gebruik maken van deze website en de daarop aangeboden kortingsbonnen.