Algemene voorwaarden

Afdruk weergave

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Horeca Marketing Nederland B.V.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

 • Site: de door Horeca Marketing Nederland op Internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s);
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt;
 • Diensten: een door Horeca Marketing Nederland aangeboden dienst, zoals een abonnement tot het plaatsen van bedrijfsinformatie en een kortingsbon gedurende een overeengekomen periode;

Artikel 2 Algemeen

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Horeca Marketing Nederland en op alle overeenkomsten tussen Horeca Marketing Nederland en Opdrachtgever.

2.2
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3
Horeca Marketing Nederland wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4
Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Horeca Marketing Nederland en de Opdrachtgever, wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.5
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Horeca Marketing Nederland en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.6
Horeca Marketing Nederland heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden direct in werking na bekendmaking op de Site of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.7
Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst

3.1
Alle aanbiedingen op de websites van Horeca Marketing Nederland zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Horeca Marketing Nederland heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

3.2
De overeenkomst met Horeca Marketing Nederland komt pas tot stand nadat Opdrachtgever de opdracht schriftelijk (per post of fax) heeft bevestigd. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen.

3.3
Horeca Marketing Nederland en Opdrachtgever kunnen een overeenkomst aangaan voor het plaatsen van de bedrijfsinformatie van Opdrachtgever, of een (tijdelijke) kortingsactie op één van de websites van Horeca Marketing Nederland gedurende een bepaalde periode. Een dergelijke overeenkomst wordt aangegaan voor de overeen gekomen periode, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Na verloop van deze periode, wordt de overeenkomst stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd, tenzij Opdrachtgever uiterlijk 1 maand voor afloopdatum schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's (€), exclusief 19% BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde prijzen kunnen worden opgevraagd bij Horeca Marketing Nederland.

4.2
Horeca Marketing Nederland brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur. De facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

4.3
Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand (een gedeelte van een maand telt voor een hele maand) verschuldigd zijn. Opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken en volledige betaling niet heeft plaatsgevonden.

Indien de Opdrachtgever alsdan nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering door Horeca Marketing Nederland uit handen worden gegeven, in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten.

4.4
Horeca Marketing Nederland behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Horeca Marketing Nederland zal een dergelijke tariefherziening aan haar opdrachtgevers schriftelijk of via de desbetreffende website bekend maken. De tariefherziening is van kracht voor alle overeenkomsten die vanaf dat moment gesloten worden. Uitgezonderd hiervan worden de offertes die door Horeca Marketing Nederland zijn uitgebracht, welke geldig blijven gedurende de in de offerte genoemde termijn. Bij gebreke van specifieke condities zal de offerte 30 dagen na postdatum zijn geldigheid verliezen.

4.5
Horeca Marketing Nederland is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt over de nakoming van haar verplichtingen jegens Horeca Marketing Nederland bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat Horeca Marketing Nederland tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

Artikel 5 Diensten

5.1
Horeca Marketing Nederland biedt de volgende Diensten via haar websites aan:

 • Website www.restaurantbonnen.nl:
  • Het plaatsen van bedrijfsinformatie met maximaal 5 afbeeldingen;
  • Het plaatsen van een kortingsbon;
  • Het plaatsen van advertenties aan linker- en rechterzijde van de website;
  • Het plaatsen van advertenties in de elektronische nieuwsbrief.
 • Websites www.restaurantsinbrabant.nl, www.restaurantsingelderland.nl en www.restaurantsinlimburg.nl:
  • Het plaatsen van bedrijfsinformatie met maximaal 4 afbeeldingen en 1 bedrijfslogo;
  • Het plaatsen van één of meerdere menukaarten;


5.2
Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Horeca Marketing Nederland dienen te worden verstekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de Opdrachtgever dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de Site.

5.3
Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste kortingsbon en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is en conform de daartoe gestelde eisen van Horeca Marketing Nederland. Door het plaatsen van de kortingsbon en/of bedrijfsinformatie geeft de Opdrachtgever Horeca Marketing Nederland toestemming deze gegevens te plaatsen.

5.4
Horeca Marketing Nederland behoudt zich het recht voor de teksten van kortingsbon en/of bedrijfsinformatie in te korten of te wijzigen. Horeca Marketing Nederland behoudt zicht tevens het recht voor kortingsbon en/of bedrijfsinformatie te weigeren of te verwijderen van de Site zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:

 • de kortingsbon en/of bedrijfsinformatie is onjuist en/of onvolledig;
 • de kortingsbon en/of bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
 • de kortingsbon en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, waaronder mede verstaan doch niet beperkt tot de Nederlandse Reclame Code;
 • opdrachtgever heeft facturen betreffende het abonnement op de website niet binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn voldaan.

5.5
Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om inhoud van kortingsbon en/of bedrijfsinformatie actueel te houden.

Artikel 6 Gebruik van gegevens

6.1
Het is Opdrachtgever niet toegestaan eventueel verstrekte gegevens van derden (bijvoorbeeld persoonsgegevens op een ingeleverde kortingsbon) op enige wijze te gebruiken, anders dan controle van juistheid van de kortingsbon.

6.2
Horeca Marketing Nederland behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of enige bepaling van Nederlands recht, zulks onverminderd het recht van Horeca Marketing Nederland om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1
De totale aansprakelijkheid van Horeca Marketing Nederland wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die Opdrachtgever aan Horeca Marketing Nederland verschuldigd is onder de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

7.2
De aansprakelijkheid van Horeca Marketing Nederland voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 7.1 is uitgesloten.

7.3
Horeca Marketing Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van één van haar websites en/of de Diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance-problemen. Opdrachtgever vrijwaart Horeca Marketing Nederland voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op de Site heeft geplaatst.

Artikel 8 Beëindiging

8.1
Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste 30 (dertig) dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

8.2
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van één maand in acht worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8.3
Horeca Marketing Nederland kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Horeca Marketing Nederland zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8.4
Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Horeca Marketing Nederland ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Horeca Marketing Nederland voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

9.1
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Horeca Marketing Nederland.

9.2
Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten

10.1
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij Horeca Marketing Nederland of haar licentiegevers.

10.2
Horeca Marketing Nederland zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Horeca Marketing Nederland zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Horeca Marketing Nederland onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Horeca Marketing Nederland.

Artikel 11 Onderhoud

Horeca Marketing Nederland is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Horeca Marketing Nederland te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens Horeca Marketing Nederland ontstaat.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1
De overeenkomst tussen Horeca Marketing Nederland en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

12.2
De geschillen welke tussen Horeca Marketing Nederland en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Horeca Marketing Nederland met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement ‘s- Hertogenbosch.